For lovers of Christian rock and heavy metal!
 
HomeHome  RegisterRegister  Log inLog in  

Share
 

 News from Jerusalem

Go down 
AuthorMessage
Fundy

Fundy

Number of posts : 4265
Age : 45
Registration date : 2007-05-04

News from Jerusalem Empty
PostSubject: News from Jerusalem   News from Jerusalem I_icon_minitimeSun Jan 18, 2009 4:10 pm

Först ett gott nytt och mycket välsignat 2009 till er alla....

Vi i Jerusalem har väl mer eller mindre haft ett ofrivilligt break under den sista månaden med resor, julfirande, nyårsfirande och nu också när jag åker till Örebro för att delta i "Profetkonferensen" där den 3-5:e januari. Kanske 2009 blir det mest omvälvande året vi sett... 2008 var i varje fall det för mej och min familj, där vi fått se hur Gud reser upp en "arme" av lärjungar inför den tid som nu är här tror jag...

Radikalt lärjungaskap är det enda som kan vända på dom trender och den tillbakagång som Kristi kropp haft de senaste decennierna i Sverige, och bön och fasta är nyckeln in i ett helöverlåtet liv med Jesus, det förvandlar oss helt enkelt på ett sätt som är fantastiskt.

Jerusalem har varit, och är fortfarande "en röst som ropar i vildmarken" det var det Gud gav mej ifrån allra första början (egentligen redan 1970) och också det som bröt upp och jämnade vägen mitt igenom religiöst, cementerat, inkrökt tänkande och kontroll, där texterna talade om saker som dom var, (säj som det är och du får se vad som händer) och vi har inte förlorat detta utan kommer att stå kvar på den plats Gud ställt oss så länge som han vill.

Men jag måste vara ärlig också och säja att Jerusalem är inte det enda jag håller på med, jag har ju också fått vara en sorts "fostrare eller fader" för den generation som kommer bakom mej (turning 60 next year), i synnerhet när vi samlat unga människor här i Gbg och det blir bara fler och fler och dom brinner det kan jag lova, jag är helt förundrad inför detta och det har tagit en stor bit av mitt hjärta.

Jesus var tydlig, klar och kompromisslös när det gällde att följa honom, ingenting fick stå tillbaka om man skulle vara "värdig", som han själv sa, att följa honom. Luk.12:49 talar sitt tydliga språk. Inte ens hänsyn till våra familjer eller vänner fick stå tillbaka för att följa honom.

Så jag tror att det är en tid att ge sej iväg, bryta upp ifrån ekorrhjulen, som Abraham fick göra för att finna det ultimata i Guds kallelse på sitt liv... Det är ett annorlunda, banbrytande men spännande liv som väntar oss om vi tar honom på fullaste allvar för att sedan gå den väg han bestämt, inte som vi bestämt, men som han bestämt.

Du bestämmer om du skall sitta i "institutionerad kristendom", som sällan eller aldrig fostrat fram verkliga banbrytare eller pionjärer. Om jag har fel varför har vi då så lite eld i våra liv i Sverige...? Var finns elden som bränns och som tänder eld i andra?

Bara den som går först kan bryta NY mark, och vi behöver verkligen bryta NY mark nu.
Allt annat har för mej blivit väldigt tråkigt och ointressant i jämförelse med detta, t.o.m. musik har svårt att ta min uppmärksamhet ifrån honom...

Att lyda honom ifrån hjärtat är fullt möjligt mitt i en tid när allting handlar om att "förverkliga oss själva" och våra egna drömmar. men han säger: sök mitt rike FÖRST, då skall jag ge dej allt det ANDRA. Vågar vi tro på detta och ta konsekvenserna av vad det innebär...? Ja, varken du eller jag kan svara fullt ut på det... Men vi måste börja bryta trenden av liknöjdhet och börja gå ut ur "Babylon" nu!

Jag tror inte det är så mycket tid kvar till att förbereda sej nu. Tiden (månaderna)är räknade om vi skall stå vid fronten, inte vara åskådare eller betraktare utan tränade i att säja nej till oss själva därför att vi älskar Jesus MER än allt ANNAT. Då börjar ett helt nytt liv, med glädje, frihet, och frimodighet utan jämförelse, och detta är inte bara ord utan en verklighet som funkar, det är ju det vi vill ha, eller?

It's time and it's up to you now!

Blessings till er alla, vi hörs... Uffe.

P.S. I 14 dagar samlas vi varje kväll för att be och fasta här i Gbg för Sverige och Skandinavien tillsammans med vänner och familjer som längtar efter en förändring.
Det blir alltså ifrån den 7:e januari till den 21:e, om du vill stå med oss i detta så låt oss veta det... Meddela då Lennart Krig: lennartkrig@Jerusalem.se D.S.
Personally, I found that all quite interesting............. Neutral lol!

_________________
My Christian Metal Website.........
Silence Is Madness

Three Things for a better life...
1 - Believe In Jesus.
2 - Love one another.
3 - Let God be the judge.

That is all I need to say.
Back to top Go down
https://sites.google.com/site/silenceismadness777/
dale434445

dale434445

Number of posts : 657
Age : 50
Localisation : Georgia
Registration date : 2007-04-27

News from Jerusalem Empty
PostSubject: Re: News from Jerusalem   News from Jerusalem I_icon_minitimeSun Jan 18, 2009 4:27 pm

translation ?
Back to top Go down
Dreams

Dreams

Number of posts : 209
Age : 54
Localisation : Germany
Registration date : 2009-01-03

News from Jerusalem Empty
PostSubject: Re: News from Jerusalem   News from Jerusalem I_icon_minitimeSun Jan 18, 2009 6:18 pm

Swedish is German spoken backwards. geek
Back to top Go down
Staybrite

Staybrite

Number of posts : 20301
Age : 51
Localisation : Seattle
Registration date : 2007-02-08

News from Jerusalem Empty
PostSubject: Re: News from Jerusalem   News from Jerusalem I_icon_minitimeSun Jan 18, 2009 6:52 pm

Fascinating. Neutral

I had one of their compilation discs (two records in one), and just could not get into it at all. Maybe if I had hear it back in the 80's or 90's and had "grown up" on it (so to speak) I might be a fan.

_________________
"I used to be indecisive.......... Now I'm not sure."
Back to top Go down
topshot rhitNumber of posts : 3226
Localisation : Indiana
Registration date : 2007-01-30

News from Jerusalem Empty
PostSubject: Re: News from Jerusalem   News from Jerusalem I_icon_minitimeMon Jan 19, 2009 12:02 am

dale434445 wrote:
translation ?
Something along the lines of this...

Only a happy new and very blessed 2009 to you all ....

We in Jerusalem, well, more or less had an unwanted break in the final month of travel, KEEPING OF CHRISTMAS, New Year's celebration, and now when I go to Örebro to participate in the "Prophet Conference" where the 3-5 th January. Maybe 2009 will be the most momentous years we have seen ... 2008 was in any case there for me and my family, where we see how God is traveling up an "army" of disciples for the time is now here, I think ...

Radically lärjungaskap is the only one that can turn them on trends and the decline as the body of Christ had the last decades in Sweden, and prayer and fasting is the key in a helöverlåtet life with Jesus, it transforms us simply in a way that is wonderful.

Jerusalem has been, and still is "a voice crying in the wilderness" that was what God gave me from the very beginning (in fact, already in 1970) and also that which broke up and clearing the way through my faith, cementerat, EGOTISTICAL thinking and control, where texts spoke of things as they are, (säj as it is and you will see what happens) and we have not lost this, but will remain in the place God made us as long as he wants.

But I must be honest and also DARE SAY that Jerusalem is not the only one I agree with, I have also had to be a sort of "educators or father" for the generation coming behind me (turning 60 next year), particularly when we Single young people here in Gbg and it just gets more and more and they burn it, I can promise you, I am totally amazed before this and it has taken a big piece of my heart.

Jesus was clear, clear and uncompromising when it came to follow him, nothing could stand back if it would be "worthy", as he himself said, to follow him. Luk.12: 49 speaks for itself. Not even the light of our families or friends could be back to follow him.

So I think it is a time to give saithe away, break away from ekorrhjulen, which Abraham had to do to find the ultimate in God's calling on his life ... It is a different, ground-breaking but exciting life that awaits us if we take him very seriously and then go the way he decided, not that we decided, but he decided.

You decide if you should sit in the "institutions of Christianity", which seldom or never brought up real pioneer or pioneers. If I am wrong why do we have so little fire in our lives in Sweden ...? Where is the fire that burned and set fire in others?

Only those who go first to break new ground, and we really need to break new ground now.
Everything else has for me become very boring and uninteresting in comparison to this, even music is difficult to take my attention away from him ...

To read him away from the heart is possible in the middle of a time when everything comes to "realize ourselves and our own dreams. but he says: search my kingdom FIRST, then I will give you all the rest. Dare we believe in this and take the consequences of what it means ...? Yeah, neither you nor I can respond fully to the ... But we must begin to break the trend of liknöjdhet and start going out of "Babylon" now!

I do not think there is so little time left to prepare saithe now. Time (months) are numbered if we are to stand at the front, not be spectators or observers, but trained in the DARE SAY no to ourselves because we love Jesus more than anything. Then start a new life, with joy, freedom, and FRANKNESS far, and this is not just words but a reality that works, that's what we want, or what?

It's time and it's up to you now!

Bless's to you all, we heard ... Uffe.

P.S. In 14 days we gather each evening to pray and fixed in this Gbg for Sweden and Scandinavia together with friends and families who yearn for a change.
It will therefore be from January 7 to 21 th, if you want to stand with us in this so let us know ... Wars Notify when Lennart: lennartkrig@Jerusalem.se DS

_________________
"If you are not concerned about your neighbor's salvation,
you should be concerned about your own."
Back to top Go down
Fundy

Fundy

Number of posts : 4265
Age : 45
Registration date : 2007-05-04

News from Jerusalem Empty
PostSubject: Re: News from Jerusalem   News from Jerusalem I_icon_minitimeMon Jan 19, 2009 4:16 am

I prefered it in Swedish....

Razz

Fundy

_________________
My Christian Metal Website.........
Silence Is Madness

Three Things for a better life...
1 - Believe In Jesus.
2 - Love one another.
3 - Let God be the judge.

That is all I need to say.
Back to top Go down
https://sites.google.com/site/silenceismadness777/
alldatndensum
Admin
alldatndensum

Number of posts : 20518
Age : 49
Localisation : Tennessee
Registration date : 2007-01-30

News from Jerusalem Empty
PostSubject: Re: News from Jerusalem   News from Jerusalem I_icon_minitimeWed Jan 21, 2009 10:09 am

Either A) Topshot found a Swedish to English Translator on the web, or B) he is high on a sugar buzz from drinking too much Swiss Miss hot chocolate again.

I vote B. Razz

_________________
News from Jerusalem Pbucket
I might have decided, or maybe not, that I should or shouldn't, depending on the issue or non-issue, to possibly share or not share, any thoughts, opinions, or facts (that might not be deemed factual by some), due to possible fear of any misinterpretation or retribution.
Back to top Go down
http://www.christianhardmusic.com
rockerVu2

rockerVu2

Number of posts : 15476
Age : 90
Registration date : 2007-02-09

News from Jerusalem Empty
PostSubject: Re: News from Jerusalem   News from Jerusalem I_icon_minitimeWed Jan 21, 2009 11:04 am

lol!
Back to top Go down
Sponsored content
News from Jerusalem Empty
PostSubject: Re: News from Jerusalem   News from Jerusalem I_icon_minitime

Back to top Go down
 
News from Jerusalem
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Christian Hard Music :: The BUZZ!!! Music that ROCKS your face off!-
Jump to: